Державна служба статистики України
Головне управління статистики у Львівській області
Facebook    Twitter    instagram
Головна
Головна
 Про нас  Діяльність
Головного управління
 Нормативна база Методологія,
класифікації
 Публічна
інформація
Замовлення
інформації
    Корисні ресурси    Мапа сайту    Контакти  

Новини
Статистика за темами
Населення та міграція
Ринок праці
Освіта
Охорона здоров'я
і соціальний захист
Доходи та умови життя
домогосподарств
Населені пункти та
житло
Культура, спорт, туризм
Правосуддя, злочинність
та суспільна діяльність
Макроекономічні
показники
Діяльність підприємств
Інвестиції
Енергетика, навколишнє
середовище
Сільське, лісове
та рибне господарство
Промисловість
Будівництво
Внутрішня торгівля,
послуги
Зовнішня торгівля
Транспорт
Ціни
Наука, технології та
інновації
Для користувачів
Для респондентів
Оголошення
Події
Бази даних
Статистична інформація
Експрес-випуски та пресвипуски
Публікації
Львівська область
в Україні
Паспорт області
Населення України
Інфографіка
Ґендерна статистика
Статистика для школярів
Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України (ЄДРПОУ)
Міжнародне
співробітництво
Анкетні опитування
Бібліотека
Єдиний ВЕБ-портал органів виконавчої влади України

Платформа Центрів Дія

Національне агентство з питань запобігання корупції

Державна служба статистики України

Національна академія статистики, обліку та аудиту запрошує на навчання!

збільшити розмір шрифта зменшити розмір шрифта  
 Головне управлiння статистики у Львiвськiй областi | Діяльність підприємств
Головна Статистика за темами »  Діяльність підприємств » Статистичні терміни

   
Розвиток підприємництва
Підприємництво – це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання з метою досягнення економічних і соціальних результатів та отримання прибутку.
Суб'єктами господарювання визнаються учасники господарських відносин, які здійснюють господарську діяльність, реалізуючи господарську компетенцію (сукупність господарських прав та обов'язків), мають відокремлене майно і несуть відповідальність за своїми зобов'язаннями в межах цього майна, крім випадків, передбачених законодавством. Суб'єкти господарювання залежно від кількості працюючих та доходів від будь-якої діяльності за рік можуть належати до суб'єктів малого підприємництва, у тому числі до суб'єктів мікропідприємництва, середнього або великого підприємництва відповідно до критеріїв, визначених у Господарському кодексі України в редакції від 22.03.2012 року.
Підприємство-юридична особа (далі – підприємство) – самостійний суб'єкт господарювання, створений компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, або іншими суб'єктами для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому Господарським кодексом України та іншими законами. Підприємство не має у своєму складі інших юридичних осіб, але має право створювати філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи, які не мають статусу юридичної особи.
Фізична особа-підприємець – зареєстрована в установленому порядку фізична особа з метою здійснення підприємницької діяльності.
Інституціональний підхід – спосіб узагальнення даних, за яким показники всіх видів економічної діяльності суб'єкта враховуються у зведеннях за тим видом економічної діяльності, який визначено як основний.
Основний вид економічної діяльності – вид діяльності підприємства, на який припадає найбільший внесок у валову додану вартість. При цьому основний вид економічної діяльності необов'язково має частку 50 або більше відсотків у валовій доданій вартості. На практиці, через складність розрахунку на рівні підприємства показника валової доданої вартості за видами економічної діяльності, для визначення основного виду економічної діяльності застосовують показники:

– обсяг реалізованої продукції (товарів та послуг). Цей показник є найбільш універсальним для різних видів економічної діяльності;

– середня кількість працівників;

– витрати на оплату праці за кожним видом економічної діяльності.
Кількість зайнятих працівників визначають з урахуванням штатних, позаштатних і неоплачуваних (власників, засновників підприємства та членів їх сімей) працівників підприємства.
Кількість найманих працівників включає середньооблікову кількість штатних і позаштатних (працюючих за договорами та за сумісництвом) працівників підприємства.
Витрати на персонал складаються із:

– витрат на оплату праці, які включають нараховану заробітну плату за окладами й тарифами, премії та заохочення, матеріальну допомогу, компенсаційні виплати, оплату відпусток та іншого невідпрацьованого часу, інші витрати на оплату праці;

– відрахувань на соціальні заходи, які містять суму єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування працівників підприємства, що сплачує роботодавець.
Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) визначають за ціною продажу відвантаженої за межі підприємства готової продукції (товарів, послуг), що зазначена в оформлених як підстава для розрахунків з покупцями (замовниками) документах (включаючи продукцію (товари, послуги) за бартерним контрактом), за вирахуванням податку на додану вартість.
Фінанси
Фінансові ресурси – це грошові кошти (власні та залучені) господарюючих суб'єктів, які знаходяться в їх розпорядженні та призначенні для виконання зобов'язань і витрат на виробництво.
Фінансовий результат підприємств – це різниця доходу від реалізації продукції продукції підприємств і собівартістю цієї продукції за мінусом податку на додану вартість і сум акцизного збору.
Фінансовий результат від операційної діяльності – це алгебраїчна сума валового прибутку (збитку), іншого операційного доходу, адміністративних витрат, витрат на збут та інших операційних витрат.
Операційна діяльність – основна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю.
Рівень рентабельності операційної діяльності – відношення фінансового результату від операційної діяльності до витрат операційної діяльності, виключаючи собівартість реалізованих товарів.
Інші операційні доходи – це сума інших доходів від операційної діяльності підприємства, крім доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг: дохід від операційної оренди активів; дохід від операційних курсових різниць; відшкодування раніше списаних активів; дохід від реалізації оборотних активів (крім фінансових інвестицій) тощо.
Операційні витрати включають виробничу собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) або собівартість реалізованих товарів, загальногосподарські витрати, пов'язані з управлінням та обслуговуванням підприємства, витрати пов'язані з реалізацією продукції (товарів), собівартість реалізованих виробничих запасів, сумнівні борги та втрати від знецінення запасів, втрати від операційних курсових різниць, визнані економічні санкції, відрахування для забезпечення наступних операційних витрат, а також усі інші витрати, що виникають в процесі операційної діяльності підприємства.
Поточні зобов'язання – зобов'язання, які будуть погашені протягом операційного циклу підприємства або повинні бути погашені протягом дванадцяти місяців, починаючи з дати балансу.
Грошові кошти та їх еквіваленти – еквіваленти – короткострокові високоліквідні фінансові інвестиції, які вільно конвертуються у певні суми грошових коштів і які характеризуються незначним ризиком зміни вартості.
Фінансові інвестиції – активи, які утримуються підприємством з метою збільшення прибутку (відсотків, дивідендів тощо), зростання вартості капіталу або інших вигод для інвестора.


Розвиток підприємництва
Відділ аналізу даних економічної статистики
ve@lv.ukrstat.gov.ua
(032) 258-59-64
Фінансові результати діяльності підприємств
Відділ аналізу даних соціальної статистики
ve@lv.ukrstat.gov.ua
(032) 258-59-89
 
 Про нас      Діяльність
Головного управління
 Публічна
інформація
 Замовлення
інформації
Мапа сайту   
© ГУСуЛО, 1999-2024
Обов'язкове посилання на джерело
Розробник сайту  
Управління інформаційних технологій | Відділ інформаційних систем