Facebook  RSS-новини       English
Головна
Головна
 Про нас  Діяльність
Головного управління
 Нормативна база Методологія,
класифікації
 Публічна
інформація
Замовлення
інформації
   Корисні ресурси   Про сайт   Мапа сайту   Контакти  
Новини »
Тематичні розділи
Населення та міграція »
Ринок праці »
Освіта »
Охорона здоров'я
і соціальний захист »
Доходи та умови життя
домогосподарств »
Населені пункти та
житло »
Культура, туризм »
Правосуддя, злочинність
та суспільна діяльність »
Макроекономічні
показники »
Діяльність підприємств »
Інвестиції »
Енергетика,
навколишнє середовище»
Сільське, лісове та
рибне господарство »
Промисловість »
Будівництво »
Внутрішня торгівля,
послуги »
Зовнішня торгівля »
Транспорт, інформаційне
суспільство »
Ціни »
Наука, технології та
інновації »
Місто Львів »
Для респондентів »
Оголошення »
СтатБанк »
Повідомлення і аналітика »
Публікації »
Єдиний державний реєстр
підприємств і організацій »
Бібліотека »
Регіон у фокусі »
Інфографіка »
Статистика для дітей і
про дітей »
Переписи »
Населення України »
Міжнародне
співробітництво »
Єдиний ВЕБ-портал органів виконавчої влади України

Національне агентство з питань запобігання корупції

Державна служба  статистики України

Транскордонне співробітництво

збільшити розмір шрифта зменшити розмір шрифта   Версія для друку
Головне управлiння статистики у Львiвськiй областi | Енергетика, навколишнє середовище
Головна Тематичні розділи » Енергетика, навколишнє середовище » Статистичні терміни

Природне середовище
Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел
загальна кількість забруднень, що надійшли в повітряний басейн від стаціонарних джерел викидів, як після проходження пилогазоочисних установок у результаті неповного уловлення й очищення на організованих джерелах забруднення, так і без очищення від організованих і неорганізованих джерел забруднення. Сюди не включаються викиди забруднюючих речовин у результаті ерозії ґрунтів (пилових бур), лісових пожеж і т.і.
Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від пересувних джерелвід пересувних джерел
загальна кількість забруднень, що надійшли в повітряний басейн під час роботи двигунів автомобільного, авіаційного, залізничного, водного транспорту та виробничої техніки.
Відходи
будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворюються в процесі людської діяльності і не мають подальшого використання за місцем утворення чи виявлення, та яких їх власник повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення.
Небезпечні відходи
відходи, що мають такі фізичні, хімічні, біологічні чи інші небезпечні властивості, які створюють або можуть створити значну небезпеку для навколишнього природного середовища і здоров’я людини та які потребують спеціальних методів та засобів поводження з ними. Небезпечні відходи містять такі речовини, що мають небезпечні властивості: токсичність, вибухонебезпечність, пожежонебезпечність, високу реакційну здатність, або містять збудники інфекційних хвороб.
Видалення відходів
здійснення операцій з відходами, що не призводять до їх утилізації.
Захоронення відходів
остаточне розміщення відходів у спеціально відведених місцях чи на об’єктах таким чином, щоб довгостроковий шкідливий вплив відходів на навколишнє природне середовище та здоров'я людини не перевищував установлених нормативів.
Оброблення (перероблення) відходів
здійснення будь-яких технологічних операцій, пов’язаних зі зміною фізичних, хімічних чи біологічних властивостей відходів, з метою підготовки їх до екологічно безпечного зберігання, перевезення, утилізації чи видалення.
Спеціально відведені місця чи об’єкти
ділянки, спеціально призначені для накопичення, постійного зберігання відходів, на використання яких отримано дозвіл від спеціально уповноважених органів у сфері поводження з відходами.
Загальний забір води із природних водних джерел
обсяг вилучених водних ресурсів з природних водних об'єктів (уключаючи ріки, озера, моря і підземні горизонти). В загальний обсяг водозабору входять: шахтнорудникові води, що отримуються при видобуванні корисних копалин, відкачуванні ґрунтових вод з будівельних котлованів та ін. Показник включає також обсяг забору транзитної води для подачі в великі канали, нецентралізований забір води населенням із колодязів, артезіанських свердловин, природних водойм і т.п. В цей показник не включається обсяг попуску води через гідровузли для виробництва гідроелектроенергії, шлюзування суден, пропуску риби, підтримання судноплавних глибин та ін.
Споживання свіжої води
використання для задоволення потреб у воді всіх видів (поверхневих, підземних, пластових, шахтних, морських та ін.), забраних або одержаних із водозаборів, що належать підприємству, так і комунальних водопроводів та інших водогосподарчих систем. До складу водовикористання не включаються обсяги зворотного і послідовного (повторного) використання вод (за винятком води, що надійшла на відшкодування втрат у ці зворотні і послідовні водогосподарчі системи), а також колекторно-дренажні стоки.
Загальне водовідведення
обсяги води, скинутої у природні водні об'єкти, на рельєф місцевості, сільськогосподарські поля, поля зрошення і т.п. та переданої іншим водокористувачам.
Забруднені зворотні води
виробничі та побутові (комунальні) стоки (включаючи шахтні, рудникові, пластові, дренажні), враховуючи залпові скиди, які надходять у поверхневі водні об’єкти без очищення, або після недостатнього очищення і містять забруднюючі речовини в кількості, що призводить до порушення встановлених норм якості води у контрольному створі. До них не входять обсяги стоків, що надходять на поля фільтрації, в накопичувачі, на рельєф місцевості і т.п.
Потужність очисних споруд
це максимальний обсяг зворотних вод, які можна очистити на очисних спорудах протягом звітного періоду.
Нормативно-очищені зворотні води
стоки, які пройшли очищення на відповідних спорудах та відведення яких після очищення у водні об’єкти не призводить до порушення встановлених норм якості води в контрольному створі, або пункті водокористування.
Енергетичні ресурси
Вiдходи паперу та картону
вiдходи виробництва паперу i картону та виробiв з паперу та картону; вiдходи вхiдних компонентiв вiд виробництва книжок, газет та друкованої продукцiї, бракована продукцiя; вiдходи кiнцевої продукцiї виробництва книжок, газет тощо - продукцiя бракована; книжки, газети, товари канцелярськi паперовi зiпсованi та забрудненi.
Сировина полiмерна вторинна
вiдходи кiнцевої продукцiї виробництва пластмас в первинних формах; продукцiя бракована; вiдходи кiнцевої продукцiї виробництва волокон штучних, волокна штучнi некондицiйнi; тара пластикова дрiбна використана; фурнiтура пластмасова зiпсована, пластмаси та плiвки декоративнi зiпсованi, вироби комплектувальнi пластмасовi, якi не можуть бути використанi за призначенням; вiдходи виробництва виробiв пластмасових; сумiш вiдходiв, матерiалiв та виробiв з пластмас iнших, що не пiдлягає спецiальному обробленню.
Матерiали текстильнi вториннi
вiдходи кiнцевої продукцiї виробництва полотен текстильних - продукцiя бракована; вiдходи розкрою матерiалiв; вiдходи кiнцевої продукцiї виробiв текстильних готових, крiм одягу - продукцiя бракована; вiдходи виробництва килимiв i килимкiв - продукцiя бракована.
Вiдходи шкiрянi
вiдходи кiнцевої продукцiї виробництва одягу шкiряного - вiдрiзки шкiри, бракована продукцiя; вiдходи кiнцевої продукцiї виробництва шкiри - продукцiя бракована; вiдходи виробничо-технологiчнi виробництва саквояжiв, чемоданiв, сумок ручних, аналогiчних виробiв, виробiв шорних, сiдельних, упряжi, взуття, продукцiя бракована; вiдходи виробничо-технологiчнi виробництва шкiри - край вiд контирування шкiр тварин.
Шини зношенi
шини зiпсованi перед початком експлуатацiї, вiдпрацьованi, ушкодженi та забрудненi при експлуатацiї (включаються шини з металокордом).
Склобiй
тара скляна використана та бiй скла (за виключенням вiдходiв тари, якi утворилися при перевезеннi, i тари аптечної). Скло, яке утворилося при рiзцi скла, та фарфоровий бiй не враховуються.
Недогарки пiритнi
вiдходи вхiдних компонентiв при видобутку мiнералiв для хiмiчної промисловостi i виробництва добрив (пiрити залiзнi невiдпалювальнi некондицiйнi); вiдходи вхiдних компонентiв для виробництва хiмiкатiв основних неорганiчних (недогарки колчеданнi (пiритнi)).
Шлаки доменного виробництва
шлаки доменнi не гранульованi та гранульованi для виробництва глиноземного цементу, багатоглиноземнi iншi; рядовi для дорожнього будiвництва, меленi для сiльського господарства, дробильнi, iншi; електрофосфорнi для виробництва цементiв; гранульованi для виробництва цементiв та шлакоблочної цегли.
Зола та золошлаковi вiдходи ТЕС
вiдходи вiд процесiв згоряння при функцiюваннi енергетичних станцiй та iнших установок; залишки процесу пiролiзу (при спалюваннi комунальних та твердих побутових вiдходiв).
Вiдходи вуглевидобутку i вуглезбагачення
вiдходи виробничо-технологiчнi видобування i обробки вугiлля; бракована продукцiя. Включають шлами та ``хвости`` збагачувальних фабрик.
Вiдходи будiвельного виробництва
бетон i залiзобетон - Бетон товарний некондицiйний; вироби стiновi бетоннi, стовпи, черепиця бетонна ушкодженi, забрудненi або неiдентифiкованi, якi не можуть бути використанi за призначенням; конструкцiї залiзобетоннi ушкодженi (зiпсованi), неiдентифiкованi.
Вiдходи вапняковi
залишки (пил, кришка, уламки) видобування вапняку в кар`єрах; вапняк некондицiйний.
Вiдходи вапняково-сiрчанi
вiдсiв вапняковий, у т. ч. вапняково-сiрчастий та вапняково-магнiєвий.
Породи розкривнi, попутнi скельнi та iншi
вiдходи (породи гiрськi, земля), якi утворюються при проведеннi розкривних робiт в процесi будiвництва шахт, розрiзiв, кар`єрiв, вiд видобування каменю для будiвництва, залишки (пил, уламки) видобутку сланцю шиферного в кар`єрах, вiдходи виробничо-технологiчнi видобування гравiю, пiску, глини i каолiну.
Канати стальнi вiдпрацьованi
вiдходи кiнцевi, пов`язанi з послугами транспорту.
Костриця луб`яних волокон
сировина рослинна, яка використовується в текстильному виробництвi, некондицiйна.
Жом буряковий
вiдходи виробничо-технологiчнi виробництва цукру.
Барда зернокартопляна
вiдходи, що утворилися при виробництвi спирту.
Дефекат
вiдходи виробничо-технологiчнi виробництва цукру.
Сироватка молочна
вiдходи виробництва молочних продуктiв та морозива, сироватка згущена некондицiйна.
Дробина пивна
вiдходи виробничо-технологiчнi виробництва напоїв.
Вiдходи деревини
вiдходи виробничо-технологiчнi виробництва та кiнцевої продукцiї деревини, виробiв з деревини, корку, виробiв з соломи та матерiалiв iнших.
Гумовi вiдходи
вироби та матерiали гумовi зiпсованi та використанi.
Зерновi вiдходи
вiдходи кiнцевої продукцiї злакiв хлiбних: злаки хлiбнi некондицiйнi (бите, мертве зерно, зiпсоване, ушкоджене при обробцi), лушпина, полова, домiшки iнших культур. ``Висiвки`` не включаються.
Фосфогiпс
вiдходи процесiв переробки фосфору; вiдходи виробництва фосфогiпсу рядового та кондицiйного; фосфогiпс некондицiйний.
Шлаки ливарного виробництва
шлаки пiчнi вiдходiв вхiдних компонентiв при литвi чорних та кольорових металiв.
Сумiшi формувальнi вiдпрацьованi
вiдходи ливарного виробництва чорних та кольорових металiв; сумiшi формувальнi на основi фуранових смол вiдпрацьованi; сумiшi формувальнi на мiднiй основi вiдпрацьованi.
Вичавки яблучнi
вiдходи виробничо-технологiчнi виробництва напоїв, сокiв фруктових та овочевих, продуктiв харчування гомогенiзованих i дiєтичних.
Утворилося вторинної сировини та вiдходiв виробництва
обсяги вторинної сировини i вiдходiв, що утворилися на пiдприємствах.Контакт
Енергетика
Відділ аналізу даних статистики торгівлі та послуг
Конкевич О.М.
  (032) 258-59-64
електронна пошта  e-mail: ve@lv.ukrstat.gov.ua

Навколишнє середовище
Відділ аналізу даних статистики сільського господарства та навколишнього середовища
Шалай Л.Р.
  (032) 258-59-21
електронна пошта  e-mail: ve@lv.ukrstat.gov.ua
 
 Про нас      Діяльність
Головного управління
 Нормативна база Методологія,
класифікації
 Публічна
інформація
 Замовлення
інформації
  
© ГУСуЛО, 1999-2018
Обов'язкове посилання на джерело
Розробник сайту  
Управління інформаційних технологій | Відділ інформаційних систем
Державна служба статистики України Головне управлiння статистики у Львiвськiй областi